Synouvelle

V nákupnom košíku nie je žiaden tovar.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.luvica.sk.

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,  kúpna zmluva sa uzatvára samostatne medzi podnikateľskými subjektmi.

1.3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené    v slovenskom jazyku.

1.5. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Zmluvné strany

2.1 Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Luvica, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava.

Predávajúci:
LUVICA, s.r.o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
IČO: 47 957 212
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  101109/B

2.2 Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba uzatvárajúca  s predávajúcim kúpnu zmluvu. 

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Luvica, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického  obchodu predávajúceho.

3. Tovar

3.1 Opis tovaru, ktorého dodanie je predmetom zmluvy je uvedený na internetovej stránke predávajúceho, prostredníctvom ktorej kupujúci realizuje objednávku tovaru.

4. Cena

4.1 Cena za tovar je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim odoslaním objednávky.

5. Uzatvorenie zmluvy

5.1 Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.  Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

5.2 Ponuka predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, na ktorej sú zverejnené aj tieto všeobecné obchodné podmienky, a je platná po dobu jej zverejnenia.

5.3 Kupujúci odoslaním objednávky s vyplnenými kontaktnými údajmi a príslušnou voľbou objednávaného množstva tovaru za uvedenú cenu, záväzne objednáva u predávajúceho tovar v zvolenom množstve a za uvedenú cenu.

5.4 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.5 Kontaktné údaje pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo a pri akejkoľvek zmene aktualizuje.

 

5.6 Pred odoslaním objednávky v elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu. Kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla „odoslať objednávku  s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5.7 Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení (akceptácii) objednávky v e-mailovej forme. Toto potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie

5.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.2 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.3 Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6.4 V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

7. Platobné a dodacie podmienky

7.1 V internetovom obchode www.luvica.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • dobierka - najpoužívanejší spôsob platby (platba pri preberaní tovaru Slovenskej pošte).
 • bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí

7.2 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

8. Reklamačný poriadok

8.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne  o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

 • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

8.3 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

8.4 Zásielku k reklamácii je potrebné zaslať poštou alebo priniesť na adresu: Luvica, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, Email:  info@luvica.sk

 • Do zásielky priložte kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
 • Ďalej do zásielky vložte formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý nájdete tu

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.5 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.6 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, alebo dodacieho listu
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 6. neodborným zaobchádzaním

8.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. výmenou tovaru
 2. vrátením kúpnej ceny tovaru
 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

8.8 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

9.1 Kupujúci je oprávnený poskytnúť predávajúcemu len vlastné osobné údaje.

9.2 Akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých kupujúcim pri objednávke tovaru v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu tento súhlas bezodplatne a na dobu neurčitú, za účelom dodávania tovaru a poskytovania služieb predávajúcim, a to najmä spracovania objednávky, dodanie tovaru, alebo poskytnutia služby, vedenia evidencie zákazníkov predávajúceho v informačnom systéme, zasielania informácií a ponúk tovaru a služieb, prípadne ich sprístupnenia tretej osobe výlučne za účelom plnenia povinností podľa tejto zmluvy.

10. Zaverečné ustanovenia

10.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3 Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba.